Grafisch ontwerp met diepgang

In een wereld van broad­cas­ting en soci­a­le media is de visu­e­le com­pe­ti­tie snij­dend. Wat de bood­schap ook is, alleen ver­taald naar goed ont­werp komt hij echt aan bij het juis­te publiek. Ik lever ont­wer­pen die deze ver­taal­slag maken: van idee naar pre­sen­ta­tie, van woord naar beeld, en van inhoud naar vorm. Ik neem de mate­rie diep onder de loep en haal daar samen met de klant een dui­de­lijk con­cept uit. Aan mij de taak om daar vorm aan te geven, zoals het een vorm­ge­ver betaamt. Als nodig leg ik het resul­taat zelf bij een ver­trouw­de druk­ker neer.

Heldere communicatie

Bij elk pro­ject neem ik de tijd om goed naar uw wen­sen te luis­te­ren en indien gewenst u nauw bij het ont­werp­pro­ces te betrek­ken met schet­sen en con­cep­ten, zodat ik feed­back direct kan ver­wer­ken. Op die manier komen we samen tot een prach­tig resul­taat. We kun­nen in Amster­dam afspre­ken, of bel­len, sky­pen of e-mai­len om samen te brain­stor­men en het een en ander af te stem­men. Deze gesprek­ken zijn kos­te­loos.

Illustraties

Ik heb oog voor al het visu­e­le, van huis­stij­len en omslagfoto’s tot geboor­te­kaart­jes en boek­om­sla­gen. Digi­taal, met de hand, of een beet­je van alle­bei. De grens tus­sen illu­stra­ties en gra­fisch ont­werp is soms vaag, zoals mijn port­fo­lio al uit­draagt. Logo’s zijn bij­voor­beeld soms zelf een illu­stra­tie: denk aan Twit­ter. Een gra­fisch ont­wer­per moet ook een goe­de teke­naar zijn. Daar­om bied ik zowel illu­stra­ties als ont­werp aan, voor het­zelf­de tarief.

Webdesign

De nood­zaak van web­si­tes behoeft geen uit­leg meer; u bekijkt immers nu de mij­ne. Ik heb jaren­lan­ge erva­ring met web­de­sign en ben bekend met FTP, HTML, CSS en PHP. Schrik niet: dit hoeft u niets te zeg­gen. Voor klan­ten maak ik name­lijk web­si­tes met Word­Press en voor web­shops Woo­Com­mer­ce, waar­door u op uw eigen web­si­te kunt inlog­gen en in een gebruiks­vrien­de­lij­ke admi­ni­stra­tie-omge­ving inhoud kunt uplo­a­den. Het beheer kunt u ech­ter ook aan mij over­la­ten. Voor een hel­der uur­ta­rief houd ik hem up-to-date en wer­kend. Even­tu­eel regel ik ook een domein­naam, webruim­te en e-mail­adres­sen via een ver­trouw­de web­host.

Kopij/content

Bij tekst telt elke let­ter. Of het nu gaat om een toe­spraak die tot tra­nen kan beroe­ren, of een web­si­te­tekst, zoals deze, die ervoor kan zor­gen dat u, om maar iets te zeg­gen, uw tekst door mij laat schrij­ven. Daar­om lever ik kopij aan die niet alleen ver­zorgd en aan­trek­ke­lijk geschre­ven is, maar ook naad­loos aan­sluit bij het doel dat u voor ogen heeft. U wijst het doel aan; ik tik ‘m erin.

Vertaalwerk

Ook lever ik ver­ta­lin­gen van en naar het Engels. Vaak is dat puz­ze­len en komt er naslag­werk bij kij­ken. Daar­om is het ver­stan­dig om het uit te beste­den aan iemand die behal­ve sec ver­ta­ler ook een goe­de tekst­schrij­ver is. Ik heb een Cer­ti­fi­ca­te of Pro­fi­ci­en­cy in English bij de Uni­ver­si­teit van Cam­brid­ge. Dit is hun hoog­ste inter­na­ti­o­naal erken­de taal­be­heer­sings­kwa­li­fi­ca­tie en komt over­een met CEFR niveau C2.

Tarieven

Bij het cre­a­tie­ve pro­ces komt veel kij­ken. Ik zal brain­stor­men, schet­sen maken, nauw­keu­rig het ont­werp opma­ken op de com­pu­ter, vol­zin­nen vor­men en schrap­pen, alles ver­be­te­ren, aan­pas­sen en bewer­ken tot het écht goed is, om ver­vol­gens het voor­stel naar u op te stu­ren, waar­na ik met uw feed­back even­tu­eel weer aan de slag ga met ver­be­te­ren, aan­pas­sen en bewer­ken. Alles moet tot in de punt­jes klop­pen, anders zal het opval­len bij de uit­ein­de­lij­ke publi­ca­tie. Dit alles leren kun­nen heeft veel tijd en geld gekost. Daar­om reken ik een uur­loon van €60,- ex. btw. Ove­ri­gens ga ik zo effi­ci­ënt moge­lijk te werk, zon­der de details uit het oog te ver­lie­zen. Denk aan €400,- voor een logo en huis­stijl en €1200,- tot €3000,- voor een web­si­te afhan­ke­lijk van de inhoud.

Spoed

Soms is er haast gebo­den. Dan werk ik voor €20,- per uur extra, dus in totaal €80,- per uur. Ik schuw niet ‘s nachts te wer­ken en je kunt me er ook bui­ten kan­toor­uren voor uit mijn bed bel­len op 06–40412235. Ook onder tijds­druk pres­teer ik goed, dus wees niet gevreesd: er is leven na de dead­line.

Meteen bellen