Levi­na van der Maas: geeft vorm met inhoud

Ik ben Levi­na, gebo­ren in 1994 te Goes, Zee­land. Toen Win­dows nog XP was maak­te ik mijn eer­ste web­si­tes en kunst­wer­ken in Note­pad, Pho­to­shop en Paint. Later stu­deer­de ik filo­so­fie, lite­ra­tuur­we­ten­schap­pen en Engels aan de Uni­ver­si­teit van Amster­dam, om ver­vol­gens mijn hobby’s en vaar­dig­he­den te com­bi­ne­ren tot één beroep: de vorm­ge­ver met inhoud.

Van­af 2013 schreef ik als secre­ta­ris van de stu­die­ver­e­ni­ging van filo­so­fie nieuws­brie­ven, soci­a­le media con­tent en ont­wierp ik aller­han­de pro­mo­tie­ma­te­ri­aal voor bij­les­sen, lees­clubs en feest­jes. Tij­dens de stu­den­ten­be­we­ging van 2015 ben ik mijn gra­fi­sche en tali­ge talen­ten voor het eerst gaan inzet­ten voor gro­te­re doel­ein­den. Ik ont­wierp logo’s, pos­ters, fly­ers en web­si­tes en bedacht slo­gans en schreef pers­be­rich­ten voor ver­schil­len­de poli­tie­ke ini­ti­a­tie­ven. Daar­bij stond meer op het spel, wat ik nooit als onpret­ti­ge druk ervoer; de groot­scha­li­ge ver­sprei­ding en invloed van mijn werk maak­te me alleen maar extra gemo­ti­veerd. Ik heb leren wer­ken in hori­zon­ta­le bestuurs­struc­tu­ren waar­bij samen­wer­king en feed­back ont­zet­tend belang­rijk waren, maar kan ook goed zelf­stan­dig aan een taak wer­ken om het resul­taat ver­vol­gens weer terug te kop­pe­len. Zo kom ik altijd tot een mooi eind­pro­duct en een tevre­den opdracht­ge­ver.

Nina Boel­sums (lan­de­lij­ke cam­pag­ne tegen de sleep­wet):

Le­vi­na ont­werpt cam­pag­ne­ma­te­ri­aal voor mijn stich­ting. Wat ik fijn vind aan wer­ken met Le­vi­na is dat ze in een vroe­ge fa­se met veel ver­schil­len­de idee­ën komt. Zo is er voor mij echt iets te kie­zen en kun­nen we sa­men be­pa­len wat zij het bes­te kan uit­wer­ken, en wat er dan het best in het pro­ject past. Daar­naast heeft ze ook goed oog voor ‘wat er werkt’. Met an­de­re ont­wer­pers merk ik dat ik vaak heel erg moet aan­drin­gen op lees­baar­heid en be­grijp­baar­heid voor de kij­ker. Le­vi­na be­grijpt met­een dat een ont­werp niet al­leen cre­a­tief sterk moet zijn, maar ook in­hou­de­lijk moet over­ko­men. Daar­naast be­grijpt ze snel de die­pe­re in­houd en in­ten­tie van een pro­ject. Dat weet ze ver­vol­gens goed te ver­ta­len naar beeld; ik heb nog nooit op­per­vlak­kig werk van haar ge­kre­gen.”

Clientèle

Meteen bellen